Llwybr Eiconig Arfordir Cymru yn dathlu ei bumed pen-blwydd!

Llwybr Eiconig Arfordir Cymru yn dathlu ei bumed pen-blwydd!

Mae’r Llwybr eiconig o amgylch Arfordir Cymru, y llwybr di-dor cyntaf o’i fath yn y byd ar hyd arfordir cenedlaethol, yn dathlu ei bumed pen-blwydd heddiw (dydd Gwener 5 Mai).

Mae’r llwybr sy’n ymestyn am 870-milltir yn cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru a gwariodd cerddwyr arfordir Cymru £84.7 miliwn yn 2014, gan gynnal 1,000 o swyddi.
Yn ogystal roedd 43.4 miliwn o ymweliadau undydd ag arfordir Cymru yn cynnwys cerdded fel gweithgaredd. Roedd hyn yn amrywio o bobl leol yn mynd am dro bach hamddenol ar y traeth i ymwelwyr yn cerdded y llwybr cyfan (870 milltir) dros gyfnod o 100 neu fwy o ddyddiau.

Meddai Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru:
“Mae Llwybr Arfordir Cymru yn manteisio’n llawn ar yr adnodd naturiol ardderchog yr ydym yn gofalu amdano ac mae’n enghraifft ragorol o sut y gall yr amgylchedd helpu cymaint o wahanol rannau o gymdeithas.

“Mae’n rhoi hwb i’n heconomïau gwledig a threfol drwy dwristiaeth, mae’n gwella iechyd a lles ac yn annog pobl i fynd allan i gerdded ac yn cysylltu pobl â’r natur ryfeddol sy’n byw ar hyd ein harfordir ysblennydd.

“Mae’r pum mlynedd cyntaf wedi rhoi dechrau ardderchog inni, ond mae cymaint mwy y gallwn ei wneud. Yn ystod y flwyddyn nesaf byddwn yn gweithio’n galed i geisio cael mwy o bobl fyth i fanteisio ar yr adnodd naturiol rhyfeddol hwn.”

Ychwanegodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

"Roedd Cymru’n torri cwys newydd yn 2012 - hi oedd y wlad gyntaf yn y byd i gael llwybr arbennig ar hyd ei harfordir cyfan. Ers hynny, mae Llwybr Arfordir Cymru wedi darparu manteision amgylcheddol, iechyd ac economaidd i gerddwyr di-rif.

"Rwyf wedi mwynhau darganfod adrannau ohono fy hun. Dros y flwyddyn newydd cerddedais llwybr arfordirol Ynys Môn ac edrychaf ymlaen i gerdded adrannau pellach yn y dyfodol. Wrth i ni ddathlu ei phen-blwydd, ac edrych i’r dyfodol, rwyf yn siŵr y bydd Llwybr Arfordir Cymru yn parhau i fod yn boblogaidd iawn ymhlith y cymunedau lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd"

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn cynnig rhywbeth yma at ddant pawb, - o gerdded hamddenol gyda theulu ifanc i deithiau cerdded dramatig ac arswydus ar hyd y clogwyni, beth bynnag sy’n apelio atoch.

Beth am ddathlu y pumed pen-blwydd drwy gymryd y cyfle i ddarganfod pa ran yw eich ffefryn chi?

Mae digon o syniadau ar gyfer y darganfyddiadau teuluol bythgofiadwy neu teithiau mwy heriol ar gael ar http://www.naturalresources.wales/days-out/wales-coast-path/?lang=cy

DIWEDD

Gwybodaeth i olygyddion

Swyddfa’r wasg: 029 2046 4227 / cyfathrebu@cyfoethnaturiol.cymru(24awr)
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Ei ddiben yw sicrhau cynnal, gwella a defnyddio adnoddau naturiol Cymru yn gynaladwy, heddiw ac yn y dyfodol.

 

(Llun: Southerndown, Bro Morgannwg. Bran Devey)