O chwedlau gwerin Cymreig canoloesol Y Mabinogi i chwedlau epig, eiconig y Brenin Arthur, a adroddir ar hyd a lled y byd.

Wrth greu a dathlu chwedlau Cymreig newydd sydd wedi’u trwytho yn yr hen hen hanesion, teimlwn yn falch o'n gorffennol ac edrychwn ymlaen yn hyderus i’r dyfodol. 2017 yw Blwyddyn Chwedlau Cymru!

Mae arfordir dramatig a thrawiadol Cymru yn gefndir perffaith i’r straeon chwedlonol hyn ac rydym wedi dewis rhai i chi eu darganfod a’u mwynhau tra’n cerdded yr arfordir!

Santes Dwynwen – Ynys Llanddwyn

Daw stori drasig y cariadon Dwynwen a Maelon i ben ar Ynys Llanddwyn, llecyn yn ne-orllewin ynys baradwysaidd Môn yng Ngogledd Cymru gyda mynyddoedd Eryri a'r Fenai yn gefndir ysblennydd.

Rydym yn dathlu’r stori garu hon ar 25 Ionawr,  Dydd Santes Dwynwen - ein fersiwn ni yng Nghymru o Ddydd San Ffolant.

Gallwch ddarganfod system dwyni tywod arfordirol drawiadol Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwningar Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn drwy lawrlwytho ffeil sain a map Y Seintiau, y Tywod a’r Môr i gyd-fynd â’ch taith gerdded.

Mwynhewch olygfeydd anhygoel o’r arfordir a choedwigoedd a rhai o'r enghreifftiau gorau o nodweddion daearegol. Cofiwch fynd â’ch camera!

Cewch fwy o wybodaeth am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Ynys Môn.

(Llun: Merlod Ynys Llanddwyn, Visit Wales)

Cantre’r Gwaelod, Ceredigion

Pan fydd y llanw allan, gallwch hefyd weld olion o’r coed derw, pinwydd a bedw 4,000 mlwydd oed sy’n gorwedd yn nhywod y Borth  ac Ynyslas - y fynedfa i Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi.

Yn ôl y chwedl, dyma safle Atlantis Cymru - teyrnas goll Cantre'r Gwaelod a reolwyd gan Gwyddno Garanhir. Câi’r tir ei amddiffyn rhag y môr gan lifddorau a morglawdd ond un noson stormus cwympodd Seithennyn, y gwarcheidwad meddw i gysgu, gan anghofio cau’r gatiau.

Ac yn ôl y sôn, ar ambell i noson dawel gallwch glywed clychau Cantre’r Gwaelod yn canu, os gwrandewch chi’n astud...... 

Gallwch fwynhau gwahanol rannau o dirwedd Cantre'r Gwaelod drwy gerdded dau lwybr gwahanol:

  • Mae’r cyntaf yn sbardun oddi ar Lwybr Arfordir Cymru yn Borth i Ynyslas, dolen yn dilyn trywydd afon a gwlypdir a dychwelyd ar hyd y traeth.  
  • Mae’r ail yn llwybr ar hyd copa clogwyn o Borth (De) cyn belled â Sarn Cynfelyn ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Lawrlwytho y mapiau ar gyfer Borth i Ynyslas a Borth (De) gan ein hadran adnoddau isod.

Cewch fwy o wybodaeth am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Ceredigion.

(Llun:  Cantre'r Gwaelod, Borth. Janet Baxter) 

Carreg Bica, Ceredigion

Yn ôl y chwedl, roedd cawr yng Ngheredigion o'r enw Bica yn dioddef o ddannodd mor ofnadwy hyd nes iddo boeri’r dant allan mewn dicter. 

Mae’r graig a adnabyddir fel Carreg Bica sy’n ymwthio’n urddasol i’r môr ar draeth Llangrannog yn sicr wedi gwrthsefyll y tywydd a threigl amser!

Ychydig i fyny o'r traeth mae llecyn lle ceir golygfa wych o bentref Llangrannog ei hun, lle welwch chi gerflun o Sant Carannog, sant a gyflawnodd lawer o wyrthiau.

Cewch fwy o wybodaeth am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Ceredigion.

(Llun: Carreg Bica, Llangrannog. Janet Baxter)

Capel Sant Gofan, Sir Benfro

Yma ym Marc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, unig Barc Cenedlaethol arfordirol Prydain, fe welwch chi gapel bach rhyfedd wedi’i wasgu mewn agen yng nghlogwyni arfordirol Sir Benfro.

Y capel hwn, sydd o leiaf 1,000 o flynyddoedd oed, oedd cartref Sant Gofan, y mynach Gwyddelig o’r 6ed ganrif a fu unwaith yn un o Farchogion Bord Gron y Brenin Arthur.

 Yn ôl y chwedl nid yw’r nifer o gamau wrth ddod i fyny o’r capel byth yr un fath ag yr oedd wrth fynd i lawr - gadewch i ni wybod os yw hyn yn wir!

Cewch fwy o wybodaeth am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Sir Benfro.

(Llun:  Capel Sant Gofan, Parc Genedlaethol Arfordir Sir Benfro)

Castell Cas-gwent, Trefynwy

Mae’r drysau castell hynaf yn Ewrop i'w gweld yma yng Nghastell Cas-gwent ar arfordir De Cymru. Dros 800 mlwydd oed ac wedi’u gwneud yn gyfan gwbl o bren, rydym yn credu y byddai braidd yn anodd cael drysau newydd yn lle’r rhain!

Cas-gwent hefyd yw man cychwyn/gorffen Llwybr Arfordir Cymru yn ne Cymru a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa sy’n 177 milltir o hyd.

Mae'r Llwybr Cenedlaethol yn dilyn y clawdd a adeiladwyd gan y Brenin Offa yn yr 8fed ganrif, yn ôl pob tebyg i wahanu ei deyrnas Mersia oddi wrth deyrnasoedd ei elynion yn yr hyn sy’n Gymru erbyn hyn.

Pa bynnag lwybr y byddwch yn ei ddilyn, byddwch yn troedio tir chwedlonol!

Cewch fwy o wybodaeth am deithiau cerdded hir a byr ar ein tudalen Arfordir De Cymru ac Aber Afon Hafren.

(Llun:  Castell Cas-gwent, Ian Metcalf) 

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol!

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich teithiau cerdded ar hyd arfordir Cymru, felly cofiwch ein tagio ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'r hashnod:

#walescoast #afordircymru #FindYourEpic

 

 

 

 

 

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Borth Ynyslas Walk PDF [1.5 MB]
Borth South Walk PDF [2.2 MB]