Ein Hadroddiadau

Darllenwch ein hadroddiadau ar effaith Llwybr Arfordir Cymru ar iechyd, economi twristiaeth Cymru, yn ogystal â gwybodaeth am ddefnyddwyr y llwybr

Lawrlwytho ein hadroddiadau

Mae ein hadroddiadau yn ymwneud ag effaith y llwybr ar iechyd a lles y bobl sy’n ei ddefnyddio. Maen nhw hefyd yn archwilio pa effaith mae’r llwybr yn ei gael ar economi twristiaeth ac yn datgelu gwybodaeth ddefnyddiol am ein hymwelwyr.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu oddeutu £1.4 miliwn tuag at y llwybr. Mae hyn yn talu am waith cynnal a chadw, datblygu a marchnata’r llwybr bob blwyddyn. Cyfoeth Naturiol Cymru a gomisiynodd yr holl adroddiadau a’r arolygon.

Effaith ar iechyd

Asesiad economaidd o Fuddion Iechyd cerdded ar Lwybr Arfordir Cymru, 2014 (PDF, 661KB) Asesiad o’r buddion iechyd a geir wrth gerdded ar y llwybr gan ddefnyddio Offeryn Asesu Economaidd Iechyd Sefydliad Iechyd y Byd (HEAT)

Effaith economaidd

Gwerthuso manteision Llwybr Arfordir Cymru i fusnesau (PDF, 661KB) Effaith y cyllid Ewropeaidd a dderbyniwyd i gefnogi rhannau o’r llwybr fel rhan o Raglen Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Arolygon ymwelwyr

Mae’r arolygon hyn yn dadansoddi pwy sy’n defnyddio’r llwybr, eu nodweddion a’u profiadau. Mae’r hyn sy’n eu symbylu a’u ffynonellau gwybodaeth hefyd yn cael eu harchwilio. Rydym yn cymharu â chanfyddiadau arolygon blaenorol pan fo’n bosibl.

Arolwg Ymwelwyr Llwybr Arfordir Cymru 2015 (PDF, 1,215KB) Mae’r adroddiad hefyd yn archwilio effaith economaidd cerdded yr arfordir yng Nghymru 2014.

Arolwg Ymwelwyr Llwybr Arfordir Cymru 2019-2021 (PDF, 1,061KB): Mae’r adroddiad yn cynnwys effaith Covid-19 ar ba mor debygol oedd pobl o ddefnyddio’r llwybr.

Cyllid Ewropeaidd

Cyfrannodd Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) £4 miliwn tuag at y llwybr rhwng 2007 a 2013.

Adroddiad Diwedd Prosiect Llwybr Arfordir Cymru 2007-2013 (PDF, 1,093KB): Dadansoddiad o gyflawniadau’r llwybr yn erbyn y targedau a osodwyd gan gronfa ERDF.

Llwybr Arfordir Cymru: Effeithiau Gwariant Cyfalaf 2007 i 2013 (PDF, 494KB): Amcangyfrif o’r manteision o ran allbwn a chyflogaeth a gafwyd drwy Raglen Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.