O’r Felinheli i Gaernarfon

Llwybr cwbl hygyrch ar lwybr beicio sy’n dilyn Afon Menai

Rhannwch y dudalen hon gyda theulu a ffrindiau
Please accept marketing-cookies to enable the share buttons.

Rydym wedi gweithio gydag Experience Community – cwmni buddiannau cymunedol nid-er-elw sy’n helpu pobl anabl i gael mynediad rhwyddach i’r awyr agored. Mae’r cwmni wedi archwilio pa mor addas yw’r llwybr ar gyfer offer symudedd ac wedi casglu manylion am y llethrau, graddiant y llwybr ac unrhyw rwystrau posibl, i’ch helpu i benderfynu a yw’n addas ar gyfer eich gallu ai peidio.

Gwybodaeth am y Llwybr

Llwybr llinol sy'n cynnig golygfeydd o'r Fenai ac arfordir Ynys Môn. Byddwch yn teithio ar hyd llwybr beicio 2.5 cilomedr neu 4 milltir Lôn Las Menai sy'n cysylltu tref brydferth Y Felinheli a thref hanesyddol Caernarfon. Sylwch fod y rhan gyntaf un o'r glannau yn Y Felinheli cynnwys dringfa serth a ddylai fod yn rhwydd i’r rhan fwyaf o offer symudedd modur. Os ydych chi'n defnyddio offer â llaw, efallai y bydd angen rhywfaint o help arnoch chi. Neu gellir cychwyn y llwybr ar ben y llethr hwn o feddygfa’r Felinheli.

Gallwch ymestyn y daith gerdded hon drwy ei chyfuno â thaith gerdded Gardd Fotaneg Treborth i Ystad y Faenol i’w gwneud yn daith gerdded 11 milltir neu 18 cilometr o hyd rhwng Gardd Fotaneg Treborth a Chaernarfon. Gallwch wneud hyn drwy gerdded ar hyd y llwybr o’r Felinheli tuag at Ystad y Faenol a pharhau i ddilyn arwyddion Llwybr Arfordir Cymru tuag at Ardd Fotaneg Treborth.

Mae'r llwybr rhwng Ystad y Faenol a'r Felinheli yn dilyn trac garw sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer mynediad preifat i gerbydau a gall fynd yn fwdlyd ac anwastad mewn tywydd gwlyb.

Taflen wybodaeth a Map

Lawrlwythwch ac argraffwch y daflen wybodaeth er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich ymweliad. Mae Experience Community wedi mapio’r un llwybr ar-lein, ond wedi cyfnewid y mannau cychwyn a gorffen. Er mwyn eich helpu i benderfynu a yw’r llwybr hwn yn addas i chi ai peidio, ceir ffotograffau a gwybodaeth fanwl e.e. cilfachau parcio i’r anabl, cyfleusterau, arwyneb a graddiant y llwybr. Gweld y map a manylion am y llwybr o Gaernarfon i’r Felinheli(yn agor gwefan Photo Trails)

Disgrifiad o’r llwybr ei hun

Dechrau: Ffordd y Traeth, Y Felinheli

Gorffen: Canolfan gelf a sinema Galeri, Caernarfon

Pellter: 10 cilomedr neu 8 milltir (yno ac yn ôl)

Amser: Caniatewch 2 i 3 awr.

Wyneb: Llwybr beicio wedi'i darmacio yn bennaf.

Llethrau: Rhai adrannau lle gallai fod angen cymorth ar ddefnyddwyr.

Proffil y llwybr: Gallwch weld o broffil y llwybr faint y bydd rhaid ichi ddringo, a’r man uchaf ar y llwybr. Mae na 35 metr o waith dringo ar y mwyaf yma.

Lled y Llwybr: Cyfartaledd 1.8 medr.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Ar gyfer llywio â lloeren defnyddiwch: Ffordd y Traeth, Y Felinheli, LL56 4RQ

Ar gyfer defnyddwyr Cludiant Cyhoeddus: Ewch i Travellne Cymru  i gynllunio eich taith.

Parcio: Mae mannau parcio i bobl anabl ar gael yn Y Felinheli ar Ffordd y Traeth a ger y feddygfa ar ddechrau'r llwybr beicio.

Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael ar ddechrau'r llwybr beicio yng Nghaernarfon.

Toiledau: Ceir toiledau hygyrch ar Ffordd y Traeth yn y Felinheli ac yng Nghaernarfon hefyd.

Amwynderau eraill: Mae lluniaeth ar gael yn Y Felinheli a Chaernarfon. Darllenwch fwy am ganolfan Galeri Caernarfon.